Warschau Kroegentocht Affiliate Programma Gebruiksvoorwaarden

Overeenkomst

Door u in te schrijven als Affiliate in het Warsaw Pub Crawl Affiliate Programma ("Programma") gaat u akkoord met de volgende voorwaarden ("Servicevoorwaarden").

Kroegentocht Warschau behoudt zich het recht voor de Servicevoorwaarden van tijd tot tijd zonder voorafgaande kennisgeving bij te werken en te wijzigen. Alle nieuwe functies die het huidige programma uitbreiden of verbeteren, inclusief de release van nieuwe tools en middelen, zijn onderworpen aan de Servicevoorwaarden. Voortgezet gebruik van het programma na dergelijke wijzigingen houdt in dat u instemt met dergelijke wijzigingen.

Schending van een van de onderstaande voorwaarden zal resulteren in de beëindiging van uw Account en de verbeuring van alle uitstaande affiliate commissies die tijdens de schending zijn verdiend. U gaat ermee akkoord het Affiliate Programma op eigen risico te gebruiken.

Accountvoorwaarden

  • Je moet 18 jaar of ouder zijn om deel te nemen aan dit programma.
  • Je moet een mens zijn. Accounts geregistreerd door "bots" of andere geautomatiseerde methoden zijn niet toegestaan.
  • U moet uw volledige wettelijke naam, een geldig e-mailadres en alle andere gevraagde informatie opgeven om het aanmeldingsproces te voltooien.
  • Uw login mag slechts door één persoon worden gebruikt - een login die door meerdere personen wordt gedeeld is niet toegestaan.
  • U bent verantwoordelijk voor de veiligheid van uw account en wachtwoord. Kroegentocht Warschau kan en zal niet aansprakelijk zijn voor enig verlies of schade als gevolg van het niet nakomen van deze veiligheidsverplichting.
  • U bent verantwoordelijk voor alle geplaatste Inhoud en activiteiten die plaatsvinden onder uw account.
  • Eén persoon of rechtspersoon mag niet meer dan één rekening aanhouden.
  • U mag het Affiliate Programma niet gebruiken voor illegale of ongeoorloofde doeleinden. U mag bij het gebruik van de Dienst geen wetten in uw rechtsgebied overtreden (met inbegrip van maar niet beperkt tot auteursrechtwetten).
  • U mag het Affiliate Programma niet gebruiken om zelf geld te verdienen Kroegentocht Warschau productrekeningen.

Links/grafieken op uw site, in uw e-mails of andere mededelingen

Zodra u zich heeft ingeschreven voor het Affiliate Programma, krijgt u een unieke Affiliate Code toegewezen. Het is u toegestaan om links, banners of andere afbeeldingen die wij met uw Affiliate Code verstrekken op uw site, in uw e-mails of in andere communicatie-uitingen te plaatsen. Wij zullen u richtlijnen, linkstijlen en grafische afbeeldingen verstrekken die u kunt gebruiken bij het linken naar Kroegentocht Warschau. Wij kunnen het ontwerp van het kunstwerk te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen, maar wij zullen de afmetingen van de afbeeldingen niet zonder voorafgaande kennisgeving wijzigen.

Om nauwkeurige tracering, rapportage en opbouw van verwijzingskosten mogelijk te maken, zullen wij u voorzien van speciale linkformaten die moeten worden gebruikt in alle links tussen uw site en de Kroegentocht Warschau. U moet ervoor zorgen dat elk van de links tussen uw site en de Kroegentocht Warschau op de juiste wijze gebruik maakt van dergelijke speciale linkformaten. Links naar de Kroegentocht Warschau die krachtens deze Overeenkomst op uw site zijn geplaatst en die op de juiste wijze gebruik maken van dergelijke speciale linkformaten worden "Speciale Links" genoemd. U verdient alleen verwijzingsvergoedingen met betrekking tot verkopen op een Kroegentocht Warschau product dat zich rechtstreeks via Speciale Links voordoet; wij zijn niet aansprakelijk jegens u met betrekking tot enig verzuim van u of iemand die u verwijst om Speciale Links te gebruiken of uw Affiliate Code onjuist te typen, inclusief in de mate dat dit verzuim kan leiden tot een vermindering van bedragen die anders aan u zouden worden betaald krachtens deze Overeenkomst.

Affiliate links moeten verwijzen naar de pagina van het gepromote product.

Verwijzingskosten/commissies en betaling

Wil een Productverkoop in aanmerking komen voor een verwijzingsvergoeding, dan moet de klant via een Speciale Link van uw site, e-mail of andere communicatie naar https://pubcrawl.pl en tijdens die sessie een bestelling voor een product afronden.

Wij betalen alleen commissies op links die automatisch door onze systemen worden gevolgd en gerapporteerd. We betalen geen commissies als iemand zegt dat hij iets heeft gekocht of als iemand zegt dat hij een verwijzingscode heeft ingevoerd als ons systeem dat niet heeft bijgehouden. We kunnen alleen commissies betalen over zaken die zijn gegenereerd via correct geformatteerde speciale links die automatisch door onze systemen zijn gevolgd.

Wij behouden ons het recht voor om commissies te diskwalificeren die zijn verdiend met frauduleuze, illegale of te agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden.

De betalingen beginnen pas zodra u meer dan $20 in affiliate inkomsten. Als uw affiliate account nooit de $20 worden uw commissies niet gerealiseerd of betaald. Wij zijn alleen verantwoordelijk voor het betalen van rekeningen die de $20 drempel.

Jezelf identificeren als een Warschau Kroegentocht Affiliate

U mag geen persberichten uitgeven met betrekking tot deze overeenkomst of uw deelname aan het programma; een dergelijke actie kan leiden tot uw beëindiging van het programma. Bovendien mag u op geen enkele manier de relatie tussen ons en u verkeerd voorstellen of verfraaien, zeggen dat u onze producten ontwikkelt, zeggen dat u deel uitmaakt van Kroegentocht Warschau of enige relatie of verwantschap tussen ons en u of enige andere persoon of entiteit uitdrukken of impliceren, tenzij uitdrukkelijk toegestaan door deze Overeenkomst (inclusief door uit te drukken of te impliceren dat wij een goed doel of andere zaak ondersteunen, sponsoren, onderschrijven of er geld aan bijdragen).

U mag geen producten kopen via uw affiliate links voor eigen gebruik. Dergelijke aankopen kunnen (naar eigen goeddunken) leiden tot het inhouden van verwijzingsvergoedingen en/of de beëindiging van deze Overeenkomst.

Betalingsschema

Zolang uw huidige affiliate verdiensten meer dan 25€wordt u elke maand betaald. Als je sinds je laatste betaling nog geen 25€ hebt verdiend, betalen we je de volgende maand nadat je de drempel hebt overschreden.

Definitie van de klant

Klanten die producten kopen via dit programma worden beschouwd als onze klanten. Dienovereenkomstig zullen al onze regels, beleid en operationele procedures betreffende klantenorders, klantenservice en productverkoop van toepassing zijn op deze klanten. Wij kunnen ons beleid en onze operationele procedures te allen tijde wijzigen. Wij zullen bijvoorbeeld de prijzen bepalen voor producten die onder dit programma worden verkocht in overeenstemming met ons eigen prijsbeleid. Productprijzen en beschikbaarheid kunnen van tijd tot tijd variëren. Omdat prijswijzigingen van invloed kunnen zijn op Producten die u op uw site hebt vermeld, moet u geen productprijzen op uw site weergeven. Wij zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om nauwkeurige informatie te presenteren, maar wij kunnen de beschikbaarheid of prijs van een bepaald product niet garanderen.

Uw verantwoordelijkheden

U bent als enige verantwoordelijk voor de ontwikkeling, de werking en het onderhoud van uw site en voor alle materialen die op uw site verschijnen. U bent bijvoorbeeld als enige verantwoordelijk voor:

- De technische werking van uw site en alle bijbehorende apparatuur
- ervoor zorgen dat de weergave van Speciale Links op uw site niet in strijd is met een overeenkomst tussen u en een derde (met inbegrip van maar niet beperkt tot beperkingen of vereisten die u worden opgelegd door een derde die uw site host)
- De nauwkeurigheid, waarheid en geschiktheid van materialen die op uw site worden geplaatst (met inbegrip van, onder andere, alle materialen met betrekking tot het Product en alle informatie die u opneemt in of koppelt aan Speciale Links).
- Ervoor zorgen dat op uw site geplaatst materiaal geen inbreuk maakt op de rechten van derden (waaronder bijvoorbeeld auteursrechten, handelsmerken, privacy of andere persoonlijke of eigendomsrechten).
- Ervoor zorgen dat op uw site geplaatst materiaal niet lasterlijk of anderszins onwettig is
- Ervoor zorgen dat uw site nauwkeurig en adequaat bekendmaakt, via een privacybeleid of anderszins, hoe u de van bezoekers verzamelde gegevens verzamelt, gebruikt, opslaat en vrijgeeft, met inbegrip, waar van toepassing, van het feit dat derden (waaronder adverteerders) inhoud en/of advertenties kunnen aanbieden en rechtstreeks informatie van bezoekers kunnen verzamelen en cookies op de browsers van bezoekers kunnen plaatsen of herkennen.

Naleving van wetten

Als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma stemt u ermee in dat u, zolang u deelnemer bent aan het Programma, zult voldoen aan alle wetten, verordeningen, regels, voorschriften, bevelen, licenties, vergunningen, vonnissen, besluiten of andere vereisten van enige overheidsinstantie die jurisdictie over u heeft, ongeacht of deze wetten enz. nu van kracht zijn of later van kracht worden gedurende de tijd dat u deelnemer bent aan het Programma. Zonder de voorgaande verplichting te beperken, gaat u ermee akkoord dat u als voorwaarde voor uw deelname aan het Programma alle toepasselijke wetten (federaal, staats- of andere wetten) zult naleven die van toepassing zijn op marketing e-mail, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, de CAN-SPAM Act van 2003 en alle andere anti-spam wetten.

Duur van de overeenkomst en het programma

De termijn van deze Overeenkomst begint bij onze aanvaarding van uw programma-aanvraag en eindigt bij beëindiging door een van beide partijen. U of wij kunnen deze Overeenkomst te allen tijde beëindigen, met of zonder reden, door de andere partij een schriftelijke kennisgeving van beëindiging te sturen. Bij beëindiging van deze Overeenkomst om welke reden dan ook, zult u onmiddellijk het gebruik van, en de verwijdering van uw site, alle links naar https://pubcrawl.plen al onze handelsmerken, trade dress en logo's, en alle andere materialen die door of namens ons aan u worden verstrekt krachtens deze overeenkomst of in verband met het programma. Kroegentocht Warschau behoudt zich het recht voor het programma te allen tijde te beëindigen. Bij beëindiging van het programma, Kroegentocht Warschau zal alle openstaande verdiensten boven $20.

Beëindiging

Kroegentocht Warschauheeft het recht, naar eigen goeddunken, uw account op te schorten of te beëindigen en elk huidig of toekomstig gebruik van het programma, of elk ander gebruik van het programma te weigeren. Kroegentocht Warschau dienst, om welke reden dan ook, op elk moment. Een dergelijke beëindiging van de dienst zal resulteren in het deactiveren of verwijderen van uw account of uw toegang tot uw account, en de verbeurdverklaring en het afstand doen van alle potentiële of te betalen commissies in uw account indien deze zijn verdiend door frauduleuze, illegale of te agressieve, twijfelachtige verkoop- of marketingmethoden. Kroegentocht Warschau behoudt zich het recht voor om service te weigeren aan iedereen, om welke reden dan ook.

Relatie van de partijen

U en wij zijn onafhankelijke contractanten, en niets in deze Overeenkomst zal een partnerschap, joint venture, agentschap, franchise, vertegenwoordiger of arbeidsrelatie tussen de partijen creëren. U bent niet bevoegd om namens ons aanbiedingen of verklaringen te doen of te aanvaarden. U zult geen verklaringen afleggen, op uw site of anderszins, die redelijkerwijs in tegenspraak zijn met iets in deze Sectie.

Beperking van aansprakelijkheid

Wij zijn niet aansprakelijk voor indirecte, bijzondere of gevolgschade (of enig verlies van inkomsten, winst of gegevens) in verband met deze Overeenkomst of het Programma, zelfs indien wij op de hoogte zijn gebracht van de mogelijkheid van dergelijke schade. Verder zal onze totale aansprakelijkheid met betrekking tot deze overeenkomst en het programma niet hoger zijn dan de totale verwijzingsvergoedingen die aan u zijn betaald of betaalbaar zijn onder deze overeenkomst.

Disclaimers

Wij geven geen expliciete of impliciete garanties of verklaringen met betrekking tot het programma of de producten die via het programma worden verkocht (met inbegrip van, maar niet beperkt tot, garanties van geschiktheid, verkoopbaarheid, niet-inbreuk, of impliciete garanties die voortvloeien uit het verloop van prestaties, handel of handelsgebruik). Bovendien verklaren wij niet dat de werking van het Kroegentocht Warschau ononderbroken of foutloos zal zijn, en wij zijn niet aansprakelijk voor de gevolgen van onderbrekingen of fouten.

Onafhankelijk onderzoek

U ERKENT DAT U DEZE OVEREENKOMST HEBT GELEZEN EN AKKOORD GAAT MET ALLE VOORWAARDEN ERVAN. U BEGRIJPT DAT WIJ TE ALLEN TIJDE (DIRECT OF INDIRECT) KLANTENVERWIJZINGEN KUNNEN VRAGEN OP VOORWAARDEN DIE KUNNEN AFWIJKEN VAN DE VOORWAARDEN IN DEZE OVEREENKOMST OF WEBSITES KUNNEN EXPLOITEREN DIE VERGELIJKBAAR ZIJN MET OF CONCURREREN MET UW WEBSITE. U HEBT ONAFHANKELIJK DE WENSELIJKHEID VAN DEELNAME AAN HET PROGRAMMA GEËVALUEERD EN VERTROUWT NIET OP ENIGE VERTEGENWOORDIGING, GARANTIE OF VERKLARING ANDERS DAN IN DEZE OVEREENKOMST.

Arbitrage

Elk geschil dat op enigerlei wijze verband houdt met deze overeenkomst (met inbegrip van een feitelijke of vermeende schending daarvan), transacties of activiteiten in het kader van deze overeenkomst of uw relatie met ons of een van onze gelieerde ondernemingen wordt onderworpen aan vertrouwelijke arbitrage, behalve dat, voor zover u op enigerlei wijze onze intellectuele eigendomsrechten hebt geschonden of hebt gedreigd te schenden, wij een voorlopige voorziening of andere passende maatregelen kunnen eisen in een staats- of federale rechtbank (en u stemt in met niet-exclusieve jurisdictie en locatie in dergelijke rechtbanken) of een andere bevoegde rechtbank. Arbitrage krachtens deze overeenkomst wordt uitgevoerd volgens de dan geldende regels van de American Arbitration Association. De uitspraak van de arbiter is bindend en kan als vonnis worden ingevoerd in elke bevoegde rechtbank. Voor zover toegestaan door de toepasselijke wetgeving, zal geen enkele arbitrage krachtens deze overeenkomst worden gevoegd bij een arbitrage waarbij een andere onder deze overeenkomst vallende partij is betrokken, hetzij door middel van een collectieve arbitrageprocedure of anderszins.

Diverse

Deze Overeenkomst wordt beheerst door de wetten van de Verenigde Staten, zonder verwijzing naar regels met betrekking tot de keuze van wetten. U mag deze Overeenkomst niet overdragen, van rechtswege of anderszins, zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming. Behoudens deze beperking zal deze Overeenkomst bindend zijn voor, ten goede komen aan en uitvoerbaar zijn tegen de partijen en hun respectieve opvolgers en rechtverkrijgenden. Indien wij nalaten uw strikte uitvoering van een bepaling van deze Overeenkomst af te dwingen, betekent dit niet dat wij afstand doen van ons recht om een dergelijke bepaling of een andere bepaling van deze Overeenkomst in een later stadium af te dwingen.

Het falen van Kroegentocht Warschau om enig recht of bepaling van de Servicevoorwaarden uit te oefenen of af te dwingen vormt geen verklaring van afstand van dat recht of die bepaling. De Servicevoorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen u en Kroegentocht Warschau en regelt uw gebruik van de Dienst, waarbij eerdere overeenkomsten tussen u en Kroegentocht Warschau (inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).