LEARN POLISH WITH OUR TEAM!

ENGLISH

POLISH

PHONETIC

HiHejHey
What’s up?Jak leci?Yah-k l-eh-chee?
Thanks!Dzięki!Jen-kee
SorrySorrySorry
I like you!Podobasz mi się!Po-do-bash mee sheh
I love you!Kocham Cię!Ko-ham chee!
Give me a kissDaj mi buziDay mee boo-zey
2 beers pleaseDwa piwa, proszęDvah peeva pro-sheh
Cigarretes pleasePapierosy proszęPah-pee-eh-ro-seh pro-sheh
Cheers! / Bless you!Na zdrowie!Nah zdroh-vee-eh
Bottoms up!Zdróweczko!Zdroo-ve-chko!
I am wastedJestem spizganyYeh-stehm speezghan-eh
Let’s party!Impreza!Yim-preh-zah!
I’m gonna throw upBędę rzygałBeh-de shegh-al

Like our phrasebook? Share it with your friends!